Perspectiefnota

Perspectiefnota

De perspectiefnota kan worden gezien als het belangrijkste moment van de begrotingscyclus. In de perspectiefnota staat namelijk de concrete uitwerking van het collegeprogramma. Daarnaast kan het college van B&W nieuwe plannen opvoeren.

Wat is een perspectiefnota?

De perspectiefnota is een uitwerking van het collegeprogramma. In de perspectiefnota staat een concrete uitwerking van de onderwerpen genoemd in het collegeprogramma. Het college van B&W geeft aan wat de plannen zijn en wat dit gaat kosten. De perspectiefnota heeft betrekking op een periode van vier jaar. Dit is geen vaste periode zoals bij de politieke termijnagenda en het collegeprogramma. Elk jaar wordt er een nieuwe perspectiefnota opgesteld en vastgesteld voor de komende vier jaar.

Is de perspectiefnota wettelijk verplicht?

Nee. Onze gemeente heeft er zelf voor gekozen om elk jaar een perspectiefnota op te stellen. Het college van B&W en de raad spreken dan over nieuwe plannen en wensen en over andere belangrijke ontwikkelingen met gevolgen voor de gemeente. De perspectiefnota is voor de raad een hulpmiddel om te bepalen welke plannen en wensen het college van B&W verder moet uitwerken. Deze uitgewerkte plannen en wensen worden vervolgens meegenomen in de begroting.

Hoe is de perspectiefnota opgebouwd?

De perspectiefnota is in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen opgebouwd:

  • Een beschrijving van belangrijke ontwikkelingen die gevolgen (kunnen) hebben voor de lasten of baten van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de economische situatie, nieuwe regelgeving van de regering of een (sterke) groei of krimp van het aantal inwoners van de gemeente;
  • Een overzicht van plannen voor nieuwe activiteiten en wat dit gaat kosten. Tegelijk laat het college van B&W ook zien of de gemeente geld heeft voor deze nieuwe activiteiten, of dat er meer geld nodig is om deze plannen uit te voeren;
  • Een besluit van de raad over welke plannen meegenomen moeten worden in de begroting.

Wanneer wordt de perspectiefnota vastgesteld?

De raad stelt de perspectiefnota jaarlijks in mei/juni vast.

Naamgeving perspectiefnota's

Vanaf 2010 is de naamgeving is aangepast. Tot en met 2009 heeft de naamgeving betrekking op het jaar, waarin de perspectiefnota is vastgesteld. De perspectiefnota 2009 heeft bijvoorbeeld betrekking op de periode 2010-2013. Vanaf 2010 is de naamgeving aangepast naar de periode, waarop de perspectiefnota betrekking heeft.

Hieronder vindt u de perspectiefnota's zoals ze zijn aangeboden aan de raad. Voor eventuele amendementen en moties van de raad verwijzen we u naar de website van de raad.