Besluiten van het college

Home > Organisatie & bestuur > Publicaties en verslagen > Besluiten van het college

Besluiten van het college

Het college vergadert elke dinsdagmorgen tussen 09.00 - 13.00. De besluiten die zij nemen zijn openbaar. Op deze pagina vindt u een overzicht. De meest recente besluitenlijst staat bovenaan.

De besluitenlijst wordt steeds in de volgende vergadering definitief vastgesteld. Soms kan er bij onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn.

 • Besluitenlijst 15 mei 2018

  Burgemeester en wethouders maken hierbij de besluitenlijst van hun vergadering van

  15-05-2018 bekend, voor zover het om te publiceren punten gaat.

  Er kan bij sommige onderwerpen nog verdere besluitvorming door de gemeenteraad nodig zijn.

  1. Opening

  2. Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 1 mei 2018

  Besluit: Vastgesteld

  3. Opheffing Stichting Fryske Olympiade (S2018-00545)

  Besluit: De fierljepvoorziening op het Fryske Olympiadeterrein aan de Wiide Ie te ontmantelen.

  4. Uitbesteding van de overgang naar en publiceren van publicaties van de gemeenteljke verordeningen op DORP (Decentrale Regelgeving en Officieële Publicaties (S2018-12704)

  Besluit: Het college is akkoord om te besluiten dat de jeugd- en dorpenteams zich doorontwikkelen naar integrale, sociaal domein brede (wmo, jeugdhulp, participatie) 0-1—teams, waar behoud van domein specifieke kennis en -kunde via vakgroepen geborgd is.

  5. Verkenning bouwgrondexploitatie in kader van jaarrekening 2017(S2018-05772)

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  6. Verzoek bestemmingsplanwijziging van ‘Bedrijf-2’ naar ‘Wonen-A1’ voor het perceel Rengersweg 16 te Oentsjerk. (S2018-11240)

  Besluit: In principe medewerking te verlenen aan de gevraagde bestemmingsplanwijziging via een in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

  7. Bestemmingsplanwijziging voor het perceel achter cafetaria en eetcafé de Canterlanden te Gytsjerk van de bestemming ‘woongebouw’ in een bestemming voor twee vrijstaande woningen.

  (S2018-11661)

  Besluit: Het college heeft besloten om akkoord te gaan met de bestemmingsplanwijziging.

  8. -

  9. Regionaal Jaarverslag 2016-2017 en Actieplan 2018 RMC De Friese Wouden

  Besluit: Vastgesteld

  10. Principeverzoek realisatie twee appartementen op pand Bulthuissingel 12 in Burgum (S2018-12457)

  Besluit: In principe medewerking te verlenen

  11. Jaarverslag 2017 Stichting Behoud Monumenten in Tytsjerksteradiel en verzoek tot uitbetaling jaarlijkse bijdrage (S2018-11497)

  Besluit: Het jaarverslag ter kennisname aangenomen en jaarlijkse bijdrage uitbetalen.

  12. Conceptbegroting 2019 GR Sociale Werkvoorziening Fryslân

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

  13. Concept jaarverslag/jaarrekening 2017 GR Sociale Werkvoorziening Fryslân

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

 • Besluitenlijst 24 april 2018

 • Besluitenlijst 17 april 2018

 • Besluitenlijst 10 april 2018

 • Besluitenlijst 3 april 2018

 • Besluitenlijst 27 maart 2018

 • Besluitenlijst 20 maart 2018

 • Besluitenlijst 13 maart 2018

 • Besluitenlijst 6 maart 2018

 • Besluitenlijst 20 februari 2018

 • Besluitenlijst 13 februari 2018

 • Besluitenlijst 6 februari 2018

 • Besluitenlijst 30 januari 2018

 • Besluitenlijst 23 januari 2018

 • Besluitenlijst 16 januari 2018

 • Besluitenlijst 9 januari 2018

 • Besluitenlijst 19 december 2017

Archief