Wyns

Wyns

Het dorp ligt aan de Dokkumer Ee. Wyns heeft een geleidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Aan het dorp, met ruim 200 inwoners, is de afgelopen jaren slechts een enkele vrijstaande woning toegevoegd. Deze zeer bescheiden uitbreiding heeft te maken met de ecologische waarden van het dorp, maar zeker ook met de beperkingen die gelden in verband met de geringe afstand tot de vliegbasis van Leeuwarden.

De doorgaande weg is veiliger en dorpser gemaakt met het doel de snelheid op de doorgaande weg omlaag te brengen. Er is nog ruimte om twee bouwkavels te realiseren.

Beschikbare kavels

Kavelnummer oppervlakte in m2* koopsom in €** beschikbaarheid*** situatietekening bestemming
1 335/20 58.775,75 gereserveerd Wyns Wonen A-1
2 305/20 53.512,25 gereserveerd Wyns Wonen A-1

*     oppervlakte is indicatief en kan na definitieve inmeting licht afwijken
**    koopsom is inclusief 21% btw, maar exclusief k.k.
***  voor kavels die in optie zijn, is plaatsing op de reservelijst mogelijk

  • Op de kavels is het bestemmingsplan Aldtsjerk, Wyns en Bartlehiem van toepassing. Op deze kavels mogen zowel een 2 onder 1 kap als één vrijstaande woning (op de kavels samen)  worden gebouwd. Voor deze kavels gelden aanvullende welstandseisen.
  • De genoemde oppervlaktes zijn bij benadering. Na kadastrale inmeting is de exacte oppervlakte bekend. Verrekening van eventuele afwijking (meer/minder) wordt gedaan tegen € 145,-/mexclusief 21% btw.
  • De gemeente kan optioneel een regenwatersysteem leveren voor € 4.000,- exclusief btw.
  • De bouwkavels worden verkocht onder de Algemene voorwaarden verkoop onroerende zaken gemeente Tytsjerksteradiel 2015.
  • Voor de kavels geldt een bijzondere voorwaarde, zoals dat staat omschreven in artikel 2.15. Met deze kavels wordt een gedeelte van de aan de voorzijde aangrenzende sloot (gratis) mee verkocht. Daarbij geldt de verplichting om de sloot schoon te houden en te handhaven.

Vooraf graag zekerheid?

Om er zeker van te zijn dat u voor uw plannen een omgevingsvergunning krijgt, kunt u, voordat u veel kosten maakt voor een gedetailleerd bouwplan, een vooroverleg aanvragen. Uw plan wordt dan getoetst aan de regels uit het bestemmingsplan en de welstandseisen.
Dit vooroverleg kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl of via de balie Bouwen en Wenjen. Een (bouwkundige) schets van de door u gewenste woning wordt dan kosteloos getoetst op de haalbaarheid.

Meer informatie of een optie nemen

Wilt u meer weten? De medewerkers van de balie Bouwen en Wenjen kunnen u meer vertellen. Mail hen via baliebw@t-diel.nl of bel met telefoonnummer 14 0511.