Zichtbaarheid van LF2018 in Tytsjerksteradiel

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Nieuws > Zichtbaarheid van LF2018 in Tytsjerksteradiel

Zichtbaarheid van LF2018 in Tytsjerksteradiel

RSS
Dit item is verlopen op 01-03-2018.

Tytsjerksteradiel wil in eigen gemeente de zichtbaarheid en bekendheid vergroten van Leeuwarden-Fryslân culturele hoofdstad 2018 (LF2018). Wethouder Houkje Rijpstra plakte daarom alvast een LF2018 sticker op het raam bij de entree van het gemeentehuis. De gemeente Tytsjerksteradiel is actief betrokken bij LF2018. De komende tijd zal dat steeds meer zichtbaar worden.

Aksje yn Tytsjerksteradiel

“Der bart al sa’n soad yn ús gemeente op it mêd fan kulturele haadstêd”, aldus de wethouder. “Prachtige projekten en eveneminten wurde organisearre, dêr binne wy tige grutsk op. De hiele mienskip kin der fan genietsje en profitearje in 2018 en dêrnei. Foar wa’t meidwaan wol en om dat ek alfêst sichtber te meitsjen, binne der rútstickers beskikber op it gemeentehûs. Meikoarten pleatse we ek in tal flaggemêsten yn’e gemeente en komt ús programma op ús webside.

Bijeenkomst op 31 mei 2017

In het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum is op woensdagavond 31 mei een volgende inspiratiebijeenkomst over LF2018. Wethouder Rijpstra: “Eltsenien is wolkom om mear ynformaasje te krijen oer de aktiviteiten, mar ek om ferbinings te lizzen mei oare projekten en elkoar te treffen. Immie Jonkman, de programmalieder fan it LF20218 mienskipsprogramma komt ek, dus de aktuele stân fan saken kin eltsenien meikrije.

Raamstickers kunnen afgehaald worden bij de balie in het gemeentehuis. Meer informatie over het programma op 31 mei is te vinden op uitnodiging netwerk- inspiratiebijeenkomst leeuwarden fryslan-2018. Aanmelden kan via BKoopmans@t-diel.nl of 14 0511.

Voor meer informatie en nieuws over LF2018 verwijzen we u naar de pagina www.tytsjerksteradiel.nl/LF2018.

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?