De omgevingswet

Home > Inwoners > De omgevingswet

De omgevingswet

Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld lang voordat een project kan starten. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

De omgevingswet is een van de meest belangrijke en meest hervormende wetten die er aan komt. Minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen in andere overheden, burgers en ondernemers: dat zijn de centrale doelstellingen van de wet. Deze wet heeft dus veel invloed op de werkwijze van gemeenten. Maar ook andersom: gemeenten hebben grote vrijheid bij de uitvoering van de wet.

Voorbeelden

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit gaat dan om bijvoorbeeld:

 • Bouwwerken (zoals woningen, bedrijfspanden)
 • Infrastructuur (zoals wegen, riolering)
 • Water en watersystemen (zoals waterkwaliteit en waterkwantiteit)
 • Bodem (zoals bodemvervuiling)
 • Lucht (zoals luchtkwaliteit)
 • Landschappen (zoals Noardlike Fryske Wâlden)
 • Natuur (zoals de Alde Feanen)
 • Cultureel erfgoed (zoals monumenten).

Uitgangspunten

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

 • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
 • duurzame projecten stimuleren;
 • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Ambitie

In de startnotitie kunt u lezen wat de ambitie van de gemeente is rondom het invoeren van de Omgevingswet.

Op 13 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel het koersdocument vastgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen beschreven in welke richting de Omgevingsvisie op zal gaan.

Omgevingswet vanaf 2021

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Contact opnemen

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

gemeente@t-diel.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Suggesties voor verbeteringen van deze website?