Bomen kappen

Home > Inwoners > Bomen kappen

Bomen kappen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De oude kapvergunning heet tegenwoordig omgevingsvergunning. Voor het kappen van bomen is soms wel en soms geen omgevingsvergunning vereist.

Een omgevingsvergunning is altijd nodig in de volgende gevallen

 • De algemene regel is dat voor het kappen van bomen met een stamomvang van méér dan 75 cm, gemeten op 1,30 m hoogte, een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. 
 • Ook voor de families van de ginkgoachtigen, de taxusachtigen en de denachtigen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen (bij meer dan 75 cm stamomvang). Bijna alle naaldbomen, zoals de moerascypres, den, spar, larix en ceder behoren trouwens tot de familie van de denachtigen.

U heeft geen omgevingsvergunning nodig voor

 • Bomen met een stamomvang van minder dan 75 cm, gemeten op 1,30 m hoogte. Dit dus met uitzondering van wat hierboven staat.
 • Bomen die behoren tot de cyprusachtigen. Dit zijn bijvoorbeeld gekweekte "tuinconiferen", namelijk: cypres, Dwergcypres, kruisingen van Cypres en Dwergcypres, Levensboom (Thuja), Thujopsis, Libocedrus en Jeneverbes (Juniperus).

Boomwallen en -singels

Bomen, die deel uitmaken van een boomsingel of boomwal, mogen - ongeacht hun stamomvang - alleen gekapt worden na een kapmelding aan de gemeente. Deze bomen worden namelijk bij wijze van onderhoud periodiek gekapt, meestal om de 15 tot 25 jaar, zodat ze zelden een stamomvang van meer dan 75 cm bereiken. De kapmelding wordt geaccepteerd, als er maatregelen worden genomen om het voortbestaan van de boomsingel of boomwal te verzekeren. Voor het definitief kappen (rooien) van een houtsingel of houtwal is altijd een kap- of aanlegvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat u moet weten"

Wat u moet weten

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • het/de soort boom/bomen
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de omtrek en diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • waarom u de boom wilt kappen

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

Voorwaarden

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Afspraak maken

Voor het bespreken vooraf of voor hulp bij het indienen van een omgevingsvergunning kunt u een afspraak maken met de Balie Bouwen en Wenjen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

 • het belang van natuur
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
 • de boom is beeldbepalend

Iepziekte

In verband met de bestrijding van de iepziekte, moet u het kappen van deze bomen - ook als ze nog gezond zijn - melden aan de gemeente. Het hout moet snel worden afgevoerd en vernietigd en mag niet worden opgeslagen.

Flora- en faunawet

Voor iedereen geldt een zorgplicht ten aanzien van beschermde planten en dieren. Als er beschermde dieren, bijvoorbeeld vleermuizen, een gedeelte van het jaar in een boom verblijven, dan mag er niet gekapt worden. Vogels mogen gedurende de broedtijd (15 maart - 15 juli) niet verstoord worden. De gemeente kan u adviseren hoe u hier mee om moet gaan. Afspraken in privaatrechtelijke aktes, zoals verkoopaktes, gaan voor op het publiekrecht, zoals de kapregels in de APV. In zo'n notariële akte kan bepaald zijn, dat een boom niet gekapt mag worden.

Boswet

Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Contact opnemen

gemeente@t-diel.nl

Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum (adres en route)

Telefoonnummer 14 0511
bellen vanuit het buitenland

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!
06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Bereikbaarheid bij calamiteiten

Suggesties voor verbeteringen van deze website?