Vergadering Gemeenteraad 09-11-2017

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 09-11-2017

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Oan de wurklist wurde tafoege:

Punt 2a: Undersyk betrouwensbrieven / talitten riedslid.

Punt 3a: Skriftlike fragen CDA en FNP oer iepeningstiden swimbad Wetterstins.

2a Onderzoek geloofsbrieven / toelaten raadslid (extra punt; nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de geloofsbrieven van de heer H.E. Siegers goedgekeurd en daarna besloten hem toe te laten als lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel.

3 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

1. Vraag dhr. R.H. Eizema (PvdA) over strekken busdiensten Arriva (aangevuld door dhr. P. Reitsma (FNP)).
2. Vraag dhr. T. van der Tooren (VVD) over veiligheid burgers winkelcentrum Burgum (obstakels)
3. Vraag mw. W.A. Scheepsma (GrienLinks) over tunneltje Zomerweg.
4. Vraag mw. W.A. Scheepsma (GrienLinks) over uitzetting Gezinslocatie Burgum.

3a Schriftelijke vragen CDA en FNP openingstijden zwembad Wetterstins (extra punt; nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van de vragen van de CDA- en FNP-fractie met betrekking tot de openingstijden zwembad Wetterstins in Burgum en de beantwoording van het college daarvan.

4 Ingekomen stukken A en D Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien. De ried giet akkoart mei de opdrachtbefêstiging EY oer de akkountantskontrole 2017.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).  

Bijgevoegde documenten

5 Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft met betrekking tot de Programmabegroting 2018 besloten:

 1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2018, inclusief:
 • de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves en de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting;
 • het aangenomen raadsvoorstel over maatschappelijke begeleiding statushouders;
 • het aangenomen amendement en de aangenomen moties.

      2.   Kennis te nemen van de meerjarenraming 2018 - 2021.

      3. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger en de overige
          uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld en
          opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.

      4. Akkoord te gaan met de grondprijzen voor het jaar 2018 zoals voorgesteld in de paragraaf Grondbeleid.

      5. De in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico’s te bevestigen.

Een motie van CDA, PvdA, VVD en FNP over de Tillewei waarin het college wordt opgedragen:        

 • de Provinsje Fryslân ontheffing te vragen op de Verordening Romte om in Jistrum aan de Tillewei (perceel sectie N, nr. 343) in buitenstedelijk gebied de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch Cultuurgrond’ naar ‘Woonbestemming’;
 • medewerking te verlenen aan het verzoek van S.S. te Houtigehage om de bestemming van bovengenoemd perceel te wijzigen naar ‘Woonbestemming’ door deze wijziging in het definitieve ontwerp van het  bestemmingsplan Jistrum 2017 op te nemen,

wordt met algemene stemmen aangenomen.

Een amendement van CDA, FNP en ChristenUnie, waarbij de raad besluit:

 1. In 2018 zwembad de Wetterstins te Burgum gedurende de zomervakantie voor 4 weken  open te stellen, 7 dagen per week, 4 uren per dag voor recreatief zwemmen en daarmee dus maximaal 2 weken dicht te houden voor onderhouds-werkzaamheden.
 2. Hiervoor eenmalig (voor het jaar 2018) € 15.000 beschikbaar te stellen vanuit de begroting 2018
 3. Hierbij bijzondere aandacht te besteden aan minimaregelingen voor alle drie de zwembaden.

krijgt de steun van alle overige fracties en is daarmee unaniem aangenomen.

Een amendement van de VVD om de totale OZB-opbrengst in 2018 niet te verhogen, maar gelijk te houden aan 2017 en daarmee in de tarieven voor 2018 rekening te houden, krijgt verder geen steun en is derhalve met 3 tegen 17 stemmen verworpen.

Een motie van de PvdA waarin het college wordt opgeroepen:

 • een korte notitie te presenteren hoe de innovatiekracht van inwoners, bezoekers en werkers te ontsluiten;
 • een Innovatieprijs Tytsjerksteradiel in te voeren als stimulans om goede ideeën in te dienen; successen dienen immers gevierd te worden!;
 • de raad hierover uiterlijk in de raadsvergadering van april 2018 te informeren,

  krijgt verder geen steun en is derhalve met 3 tegen 17 stemmen verworpen.

Een motie van de PvdA waarin het college wordt opgeroepen:

 • een korte notitie te presenteren hoe het onderwijs dichter bij de lokale democratie te betrekken;
 • een Kinderwethouder Tytsjerksteradiel in te voeren als stimulans om de betrokkenheid van het primair onderwijs zo groot mogelijk te laten zijn;
 • de raad hierover uiterlijk in de raadsvergadering van juni 2018 te informeren,

krijgt verder steun van VVD en GBT en is derhalve met 7 tegen 13 stemmen verworpen.

Een motie van PvdA en ChristenUnie waarin het college wordt opgeroepen:

 • de raad voor de Perspectiefnota 2018 een concept Fietsplan voor te leggen;
 • de raad bij de Perspectiefnota van 2018 een investeringsvoorstel te doen,

krijgt geen steun van de overige fracties en is derhalve met 5 tegen 15 stemmen  verworpen.

Een motie van de PvdA, waarin het college wordt opgeroepen:

 • de raad voor de perspectiefnota van 2018 een concept integraal huisvestingsplan  voor te leggen;
 • de raad bij de perspectiefnota van 2018 een investeringsvoorstel te doen,

krijgt verder geen steun en is derhalve met 3 tegen 17 stemmen verworpen.

Een motie van PvdA en CDA, waarin het college wordt opgeroepen:

 • een inventarisatie van potentiële camperplaatsen te presenteren, gericht op gebruiksmogelijkheden gedurende het LF2018 jaar;
 • particuliere initiatiefnemers die deze plaatsen willen exploiteren te helpen door regeldruk te verminderen;
 • aan deze mogelijkheid tot recreëren ruim aandacht te besteden, gebruik makend van alle hiertoe ten dienste staande middelen:
 • de raad uiterlijk in de raadsvergadering van februari 2018 over bovenstaande acties te informeren,

krijgt verder steun van ChristenUnie, FNP en VVD en is derhalve met 17 tegen 3 stemmen aangenomen.

ChristenUnie, FNP en VVD en is derhalve met 17 tegen 3 stemmen aangenomen.

Een motie van GrienLinks, PvdA, FNP en ChristenUnie, waarin het college wordt verzocht:

 • aan te sluiten bij de provincie en het door hen op te stellen actieplan voor provincie, gemeenten, natuur beherende organisaties en bedrijfsleven en agrarische sector te ondertekenen met als doel de groei van het aantal insecten te stimuleren;
 • een netwerk van insectvriendelijke gebieden te creëren en insectvriendelijke gebieden te verbinden;
 • het groenbeheer dusdanig te organiseren dat de biodiversiteit optimaal behouden blijft;
 • het maaien van de bermen af te stemmen op de bloeitijd van de planten,

krijgt verder steun van VVD en CDA en is derhalve met 19 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Een motie van CDA, ChristenUnie en PvdA waarin wordt besloten in het format van zijn raadsvoorstellen, betreffende het gehele Sociale Domein, de paragraaf ‘Preventie’ op te nemen, krijgt verder steun van de de FNP en is derhalve met 14 tegen 6 stemmen  aangenomen.

6 Uitvoering motie maatschappelijke begeleiding statushouders (nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

It riedsfoarstel maatskiplike begelieding statushâlders is tagelyk behannele mei dy fan de Programmabegrutting 2018. De ried hat besletten:

a. yn te stimmen mei it útstel fan it kolleezje foar in langere begelieding fan statushâlders
    en in sterkere rezjyrol fan Flechtlingenwurk;
b. foar dy útwreiding fan taken fan Flechtlingenwurk in ekstra kredyt beskikber te stellen
    fan € 6.000,-- foar de jierren 2018 en 2019.

7 Besluitenlijst raadsvergadering 19 oktober 2017 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 19 novimber 2017 wurdt ûnferoare fêststeld.

Bijgevoegde documenten

8 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

9 Toezeggingen